Hur Finland vanns för Sverige

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Hur Finland vanns för Sverige – En historia för nationalstater

Per Olof Sjöstrand

Köp 110 kr

  • Publicerad 1996
  • Isbn 9150611461
  • Typ Häftad
  • 124 sidor
  • Svenska

Efter 1809 förpassades den östra riksdelen ut ur det svenska historiska medvetandet. Historien anpassades till att gälla det "egentliga" eller "riktiga" Sverige, mellan Ystad och Treriksröset. Det nya Sverige blev liktydigt med det forna Sverige i motsats till mera ovidkommande riksdelar på andra sidan Bottenviken och Ålands hav. En historisk kontinnuitet hade återskapats. I den gamla östra halvan, eller dagens Finland, har förhållandena däremot varit mera komplicerade. Hur skulle storfurstendömet av 1809 och republiken av 1917 relateras till det som varit innan? Hur tedde sig "finländarnas" roll i det gamla svenska riket? Till detta kommer ytterligare en inrikespolitisk strid mellan landets båda språkgrupper. Debatten kring dessa frågor har förts i Finland ända sedan det tidiga 1800-talet.

Varje nationell enhet är behäftad med olika myter. Det finns ett behov att inför en rikssvensk läsekrets väcka tankar om synen på tiden bortom 1809 och att ge en viss insikt i hur tiden gestaltat sig inom finländsk historiografi. Utgångspunkten för detta arbete är synen på hur "Finland" blev en del av "Sverige" och hur denna syn färgats av samtidspolitiska förhållanden.

Per Olof Sjöstrand, född 1964, har bedrivit universitetsstudier vid Åbo Akademi och är för närvarande verksam som doktorand vid Historiska institutionen vid Uppsala universitet.