Festskrift till Per Samuelsson

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Festskrift till Per Samuelsson

Köp 488 kr

  • Publicerad 2024
  • Isbn 9789154405855
  • Typ Inbunden
  • 734 sidor
  • Svenska

Innehåll

Författarpresentationer

Förord

Johan Adestam

Uppdragsförpliktelsen – särskilt om resultatförpliktelser, omsorgsförpliktelser och förpliktelser att uppnå ett fackmässigt resultat

Hanna Almlöf och Katarina Olsson

Något om stiftelsestyrning – kan stiftelser lära av aktiebolag?

Jan Andersson

Var Per Samuelsson före sin tid? Och hade Per Samuelsson ”rätt”?

Tore Bråthen

Styrets handleplikt ved uforsvarlig lav egenkapital mv. etter norsk rett

Christian Dahlman och Niklas Arvidsson

Om ”Lundaskolan” och rättsvetenskapens roll i samhället

Rolf Dotevall

Utvecklingen i svensk rätt i fråga om tolkning av avtal

David Dryselius

Hur sannolikt är troligt? – ett entreprenadrättsligt fall ur ett rättsekonomiskt perspektiv

Lars Gorton

Entreprenadkontrakt och skeppsbyggnadskontrakt – några jämförelser

Jesper Lau Hansen

The Problem of Uncertain Inside Information

Lars Henriksson

Konkurrens och pristransparens i bygg- och anläggningsbranschen

Johnny Herre

Några aktuella frågor vid tvångsinlösen av aktier

Torgny Håstad

Några frågor om avhjälpande av fel i entreprenad

Elif Härkönen

Ryska oligarker, iranska statligt ägda företag och amerikanska sanktioner – är rätten till ett betalkonto med grundläggande funktioner en mänsklig rättighet?

Anders Ingvarson

Kampen om tiden – några reflektioner om en av de mest frekventa tvistefrågorna i svenska entreprenadprojekt

Svante Johansson

Minoritetsskydd och minoritetsmissbruk i aktiebolag

Catrin Karlsson Westergren

När det offentliga handlar upp entreprenader – utmaningar i mötet mellan två rättsområden

Jon Kihlman

Skadestånd i avtalsförhållanden

Henrik Lando

En retsøkonomisk analyse af fravigelser fra AB 18

Erik Lidman

Innebörden av ”allmänhetens förtroende för aktiemarknaden” som lagstiftningsändamål

Eva Lindell-Frantz

Culpabedömning i kontraktsförhållande

Stefan Lindskog

Kallelsebrist och rättsföljd i associationsrätten

Patrik Lindskoug och Geske Hvid

Återvinning och ond tro – en studie i dansk-svensk rätts(o)likhet

Per Mildner

Skillnader mellan FIDIC och svenska standardavtal

Erik Nerep

Något om bolagsstyrelsens besluts- och företrädar - behörighet samt om ett aktiebolags mål, mening och självständiga liv

Birgitta Nyström

Anställningsförhållandet vid byggentreprenader

Richard Sahlberg

Värdering av entreprenad vid hävning (AB 04/ABT 06 kap. 8 § 5)

Matti J. Sillanpää

Bolagets möjlighet att köpa och sälja sina egna aktier inom bolagets egen värdepappersrörelse enligt finskt rätt

N.E. Simmonds

Coleridge, Conceptions and the Idea of Law

Erik Sjöman

Börsbolags informationsgivning om bolagsexterna kurspåverkande omständigheter

Rolf Skog

Om bolagsstyrning och strävan efter en hållbar ekonomisk utveckling

Ola Svensson

Behövs lagstiftning om arbete på annans egendom?

Marcus Utterström

Något om kritiska linjer och glapp i entreprenader

Peter Westberg

Bevislättnad vid motparts försvårande av parts bevisanskaffning

Förteckning över Per Samuelssons skrifter 1985–2024