Litteraturens värde - Der wert der literatur

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Litteraturens värde - Der wert der literatur

Buy 212 SEK

  • Published 2006
  • Isbn 9174023594
  • Type Paperback
  • 184 pages

ARTIKLARNA I DENNA VOLYM bygger på föredrag som hölls vid symposiet "Litteraturens värde". Om litteraturens och litteraturvetenskapens bidrag till den kulturella, etiska och samhälleliga utvecklingen - svenska och tyska perspektiv - som ägde rum vid Kungl. vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 26-28 november 2004. Symposiets syfte var i första hand att initiera ett samarbete och utbyte av idéer mellan svenska och tyskspråkiga litteraturvetare.

Ett annat syfte var att inspirera deltagarna till en transnationell självreflexion inom det litteraturvetenskapliga ämnet, eftersom litteraturvetenskapens uppdrag och institutionella villkor åter är omdiskuterade, inte minst under påverkan av linguistic eller cultural turns. Frågeställningar som är relevanta för utvecklingen av en säregen litteraturvetenskaplig profil är till exempel diskussioner om forskningsobjektets beskaffenhet, kanonfrågor eller definitionen av det litterära. Bidragen analyserar litterära och litteraturvetenskapliga värden och belyser på det viset också den kulturella praktiken att tillskriva litteraturen ett värde.