Passioner

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Passioner

Janna Herder (ed.), Karin Sidén (ed.)
Publisher Nationalmuseum

Buy 75 SEK

View photos from the book »

Känslor har skildrats i den västerländska konsten alltsedan antikens dagar. Med mimik, gestik och kroppsspråk till sin hjälp har konstnärer tolkat och förmedlat känslor som sorg, lidande, vemod och ömhet i sina verk. I en vilja att kommunicera och begripliggöra känslolivet skapade den franske hovmålaren Charles Le Brun (1619–1690) ett slags ”mallar” för olika känslouttryck i Caractères des Passions vilka användes av konstnärer som en inspirationskälla ända in på det tidiga 1800-talet. En motsvarande ambition att förtydliga det undflyende, svårtolkade känslolivet återfinns inom fysionomiken där föreställningen fanns att det är möjligt att utläsa en människas inre egenskaper via hennes utseende. Paralleller återfinns även under förmodern tid mellan konst, musik och teater i förmedlandet av människans känslouttryck. Claudio Monteverdi (1567–1643) skapade en ”affektlära” i syfte att vägleda musiker och kompositörer, medan skådespelare tillägnades särskilda handböcker i konsten att gestalta känslor genom gestik, mimik och kroppsspråk. Den här publikationen, med tillhörande CD-skiva ett urval av Monteverdis uttrycksfulla madrigaler, kompletterar Nationalmuseums experimentella utställning Passioner. Konst och känslor genom fem sekler. Den anlägger ett tvärvetenskapligt perspektiv på ämnet ”känslor i konsten”, där äldre och samtida föreställningar bryts inom konst, filosofi, idé- och lärdomshistoria, historia, psykologi, medicinhistoria, fysionomik och neurovetenskap.

Redaktörer: Karin Sidén och Janna Herder

Grafisk form: Patric Leo Original: Patric Leo och Petra Ahston Inkapööl

Artiklar av: Lars Berglund, Lena Johannesson, Karin Johannisson, Jonas Liliequist, Martin Olin, Karin Sidén, Sven-Olov Wallenstein och Arne Öhman.