Hållbar utveckling

Hållbar utveckling – Samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden

Lennart Tonell (ed.)
Series Ymer

Buy 233 SEK

  • Published 2012
  • Type Hardcover
  • 288 pages

2012 års Ymer behandlar hållbar utveckling. Någon allomfattande definition av begreppet hållbar utveckling, finns knappast inte. Det som gör det starkt (och samtidigt vagt) är just att det inbegriper och beaktar olika intressen, intressen som tenderar att stå i kontrast till varandra. Hållbar utveckling handlar om människans livsmiljö i vid bemärkelse. Artiklarna är skrivna av forskare som huvudsakligen är verksamma vid geografiska institutioner och institut. De belyser och diskuterar hållbar utveckling utifrån ett flertal perspektiv och förhållningssätt. Alla dimensioner som brukar tillskrivas hållbarhetsbegreppet behandlas och problematiseras. För att vi ska kunna förverkliga en "hållbar utveckling" så krävs det en proaktiv samhällsplanering smn bygger på kunskap och insikter inom en rad ämnesområden. Den här årsboken bidrar till den kunskapen.