Saga och sed 2016

Saga och sed 2016 – Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Gunnar Ternhag (ed.)

Buy 197 SEK

  • Published 2017
  • Type Paperback
  • 240 pages
  • Swedish

Saga och Sed utkom med sitt första nummer 1932, samma år som Akademiens grundades. I årsboken publiceras artiklar som hänför sig till området svensk folkkultur, begreppet taget i vid mening. Artiklarna utgörs till stor del av föredrag som hållits vid Akademiens sammanträden, men också av andra bidrag som faller inom det forskningsfält som Akademien har att värna om. Som fasta punkter ingår preses hälsningsord vid högtidssammanträdet 6 november, liksom minnesord över de ledamöter som avlidit under det gångna året, sekreterarens verksamhetsberättelse samt en förteckning över Akademiens ledamöter.