Att rätt förfoga över tingen

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Att rätt förfoga över tingen – Historiska studier av styrning och maktutövning

Johannes Fredriksson (ed.), Esbjörn Larsson (ed.)

Buy 110 SEK

Hur ska vi förstå den omsorg som ägnas åt den enskilda individen i vårt moderna samhälle? Det sätt på vilket Michel Foucault närmar sig denna fråga i termer av maktutövning och styrning har under de senaste åren erhållit ett ökat intresse inom humaniora och samhällsvetenskap.

Avsikten med detta samlingsverk är att presentera aktuell svensk forskning som tar sin utgångspunkt i Foucaults begreppsapparat. Antologin inleds med två bidrag som teoretiskt och historiografiskt reflekterar över analysen av makt och styrning. Därefter följer en rad empiriska studier som ger spännande inblickar i bland annat svensk sinnessjukvårds rutiner under tidigt 1900-tal, 1800-talets förändrade definitioner av socialpolitik samt hur Ferdinand Tönnies distinktion mellan Gesellschaft och Gemeinschaft återanvänts i olika politiska och vetenskapliga sammanhang. Antologin avslutas med en artikel som med utgångspunkt från de övriga bidragen ställer frågor kring vad det innebär att utföra studier i Foucaults anda.

Riddaren Antonius Block spelar schack med Döden. Michael Foucault definierade en gång makt som ett slags spel där spelets deltagare ständigt prövar olika metoder för att få ett övertag och slutligen uppnå seger. Makt kan således, eftersom människor alltid är inblandade, beskrivas som ett spel på liv och död.