Förskolans aktörer

Printed book

Out of stock

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Förskolans aktörer – Stat, kår och individ i förskolans historia

Johannes Westberg (ed.)

Out of stock

  • Published 2011
  • Isbn 9789197731294
  • Type Paperback
  • 243 pages
  • Swedish

Från att ha varit en tämligen marginell företeelse vid 1900-talets början, har förskolan blivit en angelägenhet för en stor del av den svenska befolkningen. Idag deltar mer än 90 procent av alla barn mellan två och sex år i offentligt fi nansierad förskole- och barnomsorgsverksamhet. Avsikten med föreliggande antologi är att belysa olika aspekter av denna avgörande utveckling. Bland författarna märks både de som bidragit till att defi niera forskningsfältet, såväl nationellt som internationellt, och de vars bidrag illustrerar mer sentida utvecklingstendenser inom området.

I fokus för antologin står tre teman som varit centrala både i förskolans historia och dess historieskrivning: stat, yrkeskår och individ. Bland de ämnen som behandlas återfinns den svenska barnträdgårdsrörelsens historia, Montessoripedagogiken reception under mellankrigstiden, utvecklingen av pedagogiska leksaker och den statliga televisionens betydelse för förskolesektorns expansion. Tack vare den inledande introduktionen till förskolans historieskrivning, och den avslutande bibliografin med närmare 200 poster, utgör volymen också en god introduktion till ett mycket vitalt forskningsfält.