Unionsåret 1905 - dramatik och vardag. Två brevväxlingar

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Unionsåret 1905 - dramatik och vardag. Två brevväxlingar

Evabritta Wallberg

Buy 200 SEK

Amiral Wilhelm Dyrssen (1858-1929) var 1904-1916 högste befälhavare och chef för Kustflottan, åren 1906-1907 var han sjöminister. Han var gift med Lizinka af Ugglas (1866-1952), en kvinna starkt engagerad i bl.a. det frivilliga försvarsarbetet. Makarna upprätthöll en nära nog daglig brevkontakt under Wilhelms många sjökommenderingar. Under den svensk-norska unionens sista år, från april till mitten av oktober 1905, då Wilhelm hade uppdraget att med Kustflottan skydda Göteborg och Västkusten, utväxlades 252 brev.

Kaptenen, sedermera generallöjtnanten och borgarrådet Joachim Åkerman (1868-1958) deltog som militär expert vid Karlstadförhandlingarna 31/8-23/9 1905. Genom sitt giftermål med Martina Björnstjerna (1874-1955) var han nära släkt med familjen Dyrssen. Makarna Åkerman hade brevkontakt under förhandlingsdagarna, och deras brevväxling då omfattar 35 brev.

Korresponderna, som här ges ut i sin helhet, skildrar Kustflottans vakthållning och förberedelser för strid och vittnar om hur nära ett sammanbrott förhandlingarna i Karlstad var. De berättar också om det dagliga livet i staden (Stockholm) och på landet i krisens skugga och ger en bild av det nära umgänget inom de dyrssenska och björnstiernska släktkretsarna.

Till utgåvan har fogats Wilhelm Dyrssens brevväxlingar med sjöministrarna Louis Pallander af Vega och Arvid Lindman liksom Chefen för Sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition Carl August Ehrensvärds brev till Wilhelm Dyrssen. Genom dessa hittills okända brev får vi de ansvarigas bedömningar av lägets allvar och deras beslut om åtgärder om kriget hade kommit. Vi har här i brevform krigsplanläggningen för sjöförsvaret år 1905.