Ethics in Indigenous Research

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Ethics in Indigenous Research – Past Experiences - Future Challenges

Anna-Lill Drugge
Series Samiska studier, 7

Buy 407 SEK

  • Published 2016
  • Isbn 9789176014578
  • Type Paperback
  • 205 pages
  • Samiska studier, 7
  • English

Etik i forskning relaterad till urfolk har under de senaste decennierna blivit alltmer omdiskuterad i en global kontext. Dekoloniserande teorier och metoder har erhållit legitimitet och prestige, urfolksforskare har utmanat forskningens huvudfåror genom att tillföra nya perspektiv och kritiska ställningstaganden som uppmuntrat andra forskare oavsett ursprung att reflektera över sina egna positioner inom de koloniala akademiska och sociala strukturerna som de arbetar inom. Denna utveckling har tagit olika fart i olika områden. På den svenska sidan av Sápmi börjar nu forskningsetik diskuteras på en regelbunden basis.

I denna bok, som är resultatet av en internationell konferens, skriver 25 författare i 10 kapitel om sina erfarenheter samt vikten av etik och kollaborativ forskning när det gäller urfolksrelaterade frågor, framförallt inom Sápmi.