Extractive Violence on Indigenous Country

Printed book

Out of stock

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Extractive Violence on Indigenous Country – Sami and Aboriginal Views on Conflicts and Power Relations with Extractive Industries

Kristina Sehlin MacNeil
Series Samiska studier, 8

Out of stock

  • Published 2017
  • Isbn 9789176016572
  • Type Paperback
  • 126 pages
  • Samiska studier, 8
  • English

Denna etnologiska avhandling av Kristina Sehlin MacNeil är en internationell jämförelse som belyser konfliktsituationer och asymmetriska maktrelationer orsakade av extraktivism på urfolks marker. Sehlin MacNeil jämför och kontrasterar två fallstudier som utförts med Laevas cearru (sameby) i Sverige och Adnyamathanha-folket i South Australia.

I avhandlingen, som använder Galtungs våldstriangel som analysverktyg, introduceras begreppet extraktivt våld för att synliggöra det direkta våld mot människor och/eller djur och natur som utvinningsindustrier orsakar, vilket främst påverkar människor med starka kopplingar till sina marker. Det metodologiska ramverket bygger på urfolks- och dekoloniserande metodologier där Respect, Reciprocity och Relationships (respekt, ömsesidighet och att värna relationer) är grundpelare. Forskningen är utförd tillsammans med forskningsdeltagarna i syfte att lyfta problematiken från urfolkens perspektiv. Resultaten visar att det finns kulturellt, strukturellt och extraktivt våld i de asymmetriska maktrelationerna mellan urfolksgrupperna och utvinningsindustrierna samt att urfolkens perspektiv sällan får höras i samråd och konsultationer.