Det arkeologiska landskapet

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Det arkeologiska landskapet – Fornlämningsbild och bebyggelsehistoria i tre uppländska bygder under bronsålder och äldre järnålder

Örjan Hermodsson
Series AUN

Buy 200 SEK

  • Published 2014
  • Isbn 9789150624304
  • Type Paperback
  • 376 pages
  • Swedish

Ur Innehållet:

Förord

1. Inledning

2. Fornminnesinventering

3. Forskningsläget ur ett uppländskt perspektiv

4. Allmänt om källmaterialet i Håboområdet

5. Bebyggelsehistoriska sammanhang

6. Diskussion och slutsatser rörande håbolandets bebygeelsehistoria

7. Fornlämningsbilden och den bebyggelsehistoriska utvecklingen i Fresta

8. Fornlämningsbilden och den bebyggelsehistoriska utvecklingen i nordöstra Uppland

9. Jämförelser

10. Sammanfattade slutsatser

11. Käll- och litteraturförteckning

12. Summary