Ord och rätt

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Ord och rätt – Festskrift till Hans-Gunnar Axberger

Publisher eddy.se ab

Buy 721 SEK

  • Published 2020
  • Isbn 9789188929099
  • Type Hardcover
  • 727 pages
  • Swedish

- Tre förtalsprocesser: Borg, Schyman och Persbrandt, Mats Bergstrand

- Rättsstaten och folket. Några reflexioner om de rättsstatliga principernas folkliga förankring, Percy Bratt

- 25 år av censur? Om konstitutionell rätts kontextuella betydelse, Thomas Bull

- Några reflektioner om social adekvans vid förtal, Axel Calissendorff

- Ansvarsfrihet på grund av publicistiskt syfte, Kerstin Calissendorff

- Bakom kulisserna i spelmålet – med beaktande av att minnet sviker, förändrar och förädlar, Peter Danowsky

- Några tankar om Lagrådets ställning, Anders Eka

- JK, utgivarna och underrättelser – en allt annat än romantisk komedi, Nils Funcke

- Respekten för människovärdet i brottmålsprocessen. Tre olika perspektiv, Elisabet Fura

- Vad är det för fel på Holmes? Europakonventionens plats i normhierarkin, Maria Grahn-Farley

- JO Hans-Gunnar Axberger och 1 kap. 9 § regeringsformen, Johan Hirschfeldt

- Frågan som vi aldrig kommer att få besvarad – om etableringsfrihet och konkurrensrätt på medieområdet, Per Hultengård

- Är förtal ett perdurerande brott?, Ulf Isaksson

- Vad är det som granskas av granskningsnämnden för radio och tv?, Henrik Jermsten

- Ofantlighetsprincipen eller Kan det bli för mycket av det goda?, Helena Jäderblom

- Tredje mans skadeståndsrättsliga räddningsplikt – straffrätt och skadeståndsrätt är emellertid alls icke två sidor av samma mynt, Jan Kleineman

- Går PO och PON i takt?, Torbjörn von Krogh

- Yttrandefriheten och Arbetsdomstolen, Per Larsson

- Honda Shigekuni, en jurist i världslitteraturen, Peter Luthersson

- Lagligt men inte självklart lämpligt AI-baserat beslutsfattande, Cecilia Magnusson Sjöberg

- A never ending story. Statligt värdegrundsarbete – ständig omorganisering eller beständigt strävande?, Lena Marcusson

- Reviderad revision. Om några milstolpar i den statliga revisionens historia, Ingvar Mattson

- Sju dagar som skakade Dagens Nyheter. Dokument från en tid långt borta och nära, Anders Mellbourn

- Rättighetsfrågor och perspektivskiften – en analys av H-G:s rättsvetenskapliga produktion, Joakim Nergelius

- JO – den förtroendevalda juristen, Peder Nielsen

- Offentlig anställning och privat yttrandefrihet, Vilhelm Persson

- Objektivitet i medier, förvaltning och forskning: ett statsvetenskapligt perspektiv, Olof Petersson

- Allmänna handlingar och offentliga befattningshavares rätt till privatliv, Jane Reichel

- En ny rättighet för tidningsutgivare – aspekter på artikel 15 i DSM-direktivet, Jan Rosén

- Repressalieförbudets konstitutionella räckvidd – förebild eller förfall?, Mikael Ruotsi

- Rättssäkerhet vid betygssättning, Sverker Scheutz

- Bestraffande skadestånd, Mårten Schultz

- Den svenska pressen borde vara stolt över sin hänsynsfullhet, Ola Sigvardsson

- Några reflexioner om tryck- och yttrandefrihet ur en justitiekanslers perspektiv, Anna Skarhed

- Kontrollmakten och statsrådsansvaret – i ett femtioårsperspektiv, Fredrik Sterzel

- Tankar om gränserna för leken mot bakgrund av idrottens autonomi och samhällsansvar, Odd Swarting

- Lost in transition, Richard Swartz

- Integritetsskydd i nya perspektiv, David Törngren

- HGA och SVCA – en enastående och stram rådgivare, Gabriel Urwitz

- Det litterära privilegiet – från ”Märit” till idag, Lars Viklund

- Den oförvitlige ämbetsmannen – Axberger, objektivitetsprincipen, JO och behovet av saklighet och opartiskhet i statsförvaltningen, Jens Västberg, Lina Forzelius, Maria Ulfsdotter Klang och Anna Sellin

- Informationsfrihet och upphovsrätt – en balansakt, Monique Wadsted

- Om det personliga i kontrollmakten, Bertil Wennberg

- Sociala medier – yttrandefrihet och ansvar, Daniel Westman

- En vägledning om hur FN:s konvention om barnets rättigheter kan tolkas och tillämpas – fågel, fisk eller mittemellan?, Karin Åhman

- Informationsfriheten enligt Europadomstolen, Inger Österdahl

- Bibliografi