Samling i Roggeborgen

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Samling i Roggeborgen – Om myntsamlingen i Strängnäs stifts- och läroverksbibliotek och det svenska 1800-talet

Ragnar Hedlund

Buy 151 SEK

  • Published 2012
  • Isbn 9789189256576
  • Type Hardcover
  • 144 pages
  • Swedish

Under årtiondena i mitten av 1800-talet byggdes en myntsamling upp vid Strängnäs stifts- och läroverks-bibliotek, beläget i den så kallade Roggeborgen. Sådana myntsamlingar var vanliga vid den här tiden och den i Strängnäs kom att bli en av de största, till stor del tack vare lektorn och bibliotekarien Jonas Otto Ponten och hans engagemang. Samlingen byggde till allra största delen på donationer och sådana inkom från vitt skilda håll: från representanter för det svenska kulturetablissemanget på riksplanet till Strängnäs biskopar, församlingspräster, läroverkslärare och studenter. Bland donatorerna syns också kulturpersonligheter som var uppburna i sin samtid, men sedan dess blivit bortglömda. Ett stort antal representanter för staden Strängnäs fann också vägen till myntsamlingen: häradshövdingar, apotekare, källarbiträden.

Det märkliga är att den mest intensiva verksamheten vid myntsamlingen inträffar under 1870-talet. Detta är en tid då staden Strängnäs, liksom resten av landet, genomgår stora förändringar. Men hur kan då uppbyggandet av en myntsamling hänga ihop med den utvecklingen? I denna bok berättas om detta, utifrån de mynt som bevarats från samlingen på Kungl. Myntkabinettet och med hjälp av den omfattande dokumentation om samlingen som bevarats i Strängnäs. Det är en historia om samlande och om människor under en brytningstid i Sverige.

Ragnar Hedlund (f. 1975) är antikhistoriker och numismatiker, verksam vid Uppsala universitet.