Festskrift till Peter Westberg

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Festskrift till Peter Westberg

Alexander Hardenberger (ed.), Lotta Maunsbach (ed.)

Buy 488 SEK

  • Published 2024
  • Isbn 9789154405848
  • Type Hardcover
  • 758 pages
  • Swedish

Innehåll

Författarpresentationer

Inledning

Ulrika Andersson

Disciplinering eller bestraffning – när är saken avgjord? En diskussion om möjligheten att tillämpa res judicata i universitetens prövning av ärenden om disciplinpåföljder vid sexuella trakasserier

Henrik Bellander

Rättegångskostnadsansvar och riskfördelning – återigen

Bertil Bengtsson

Om överklagande vid rättighetskränkning

My Bergius

Indirekt bevisnings rättsliga relevans och dess effekter för bevisprövning – ”Mordet vid busshållplatsen”

Michael Bogdan

Förslaget till EU-direktiv mot s.k. munkavleprocesser

Eric Bylander

I all korthet. Om begränsning av inlagors mängd och längd i gränslöshetens tid

Christian Dahlman

Balkongmålet – ett misslyckat prejudikat

David Dryselius

Det större omfattar det mindre, men omfattar det undre det övre? – när ett avtalsvillkor blir rättsfakta på två nivåer

Joel Eriksson

Överbesiktning enligt AB 04 som processuellt institut. Några funderingar kring besiktningsförfarande, avtalsbaserad kommersiell tvistlösning, förfarandefrågor och universella processrättsliga principer

Laura Ervo

Den europeiska skyddsordern som ett processrättsligt instrument inom EU-rätt

Dan Frände

Skyddet mot självinkriminering och Högsta domstolen i Finland

Lars Gorton

Exekutiv försäljning av skepp

Kristian Gustafsson

Ett fall om internetsurfning och ett om oöppnade kuvert – om illojal processföring och krokiga vägar till att stävja missbruk av civilprocessen

Alexander Hardenberger

Bilbranden i Sollentuna – en rättsfallskommentar

Lars Heuman

Refutatio och prejudikat som innehåller dissenser

Mattias Hjertstedt

Bevisanskaffning i civil- och straffprocessen. En interprocessuell jämförelse avseende editionsplikt

Torgny Håstad

Rättegångsbalken 17 kap. 3 § och iura novit curia

Anders Ingvarson

Reflektioner över entreprenadtvister och tvistlösningsformer

Lennart Johansson

Dispositionsprincipen i ny miljö

Rune Lavin

Ju fler domstolar, desto svårare att greppa rättsbildningen

Stefan Lindskog

”Emja” och den dubbel verkande ventilen

Finn Madsen

Kan skiljemän fastställa eller ta ställning till tillträdesbalansräkning om parterna avtalat att revisor ska göra detta?

Lotta Maunsbach

Uppdragsöverskridande och handläggningsfel som klandergrund. Särskilt om inverkansrekvisitets betydelse vid klander av skiljedom

Ulf Maunsbach

Materiellt eller processuellt – en avgörande klassificeringsfråga

Mikael Mellqvist

En principfråga

Göran Millqvist

Kontraheringsplikt för banker. Några synpunkter på en svårhanterlig fråga

Ann Numhauser-Henning

Annotations on Protection of Established Position – a Basic Normative Pattern

Vilhelm Persson och Henrik Wenander

Domaren som tjänsteman – domares uppdrag i förvaltningsmyndigheter

Per Samuelsson

Jämkning av förseningsviten i entreprenadavtal

Patrik Schöldström

Kuliss, kollusion och kontanter i beslag

Erik Sjöman

Inlösen av minoritetsaktier i särregelns utkanter

Magne Strandberg

ELI/UNIDROIT Modellregler for europeisk sivilprosess

Martin Sunnqvist

Försäkringsfall, bevisregler och prejudikattolkning

Ola Svensson

Behöver det införas lagregler om prejudikat?

Marcus Utterström

Entreprenadtvister i tingsrätterna 2018–2022

Hans-Heinrich Vogel

Cum-ex- och cum-cum-affärer. Tyska skatteaffärer med internationella förgreningar

Ulrika Wennersten

Bevisning skyddad av upphovsrätt

Olle Serin

Förteckning över Peter Westbergs skrifter 1988–2023