Gödåker

PDF

 

EPUB

 

Provläs

 

Open Access

 

Gödåker – Ett romartida centrum i Uppland

Kent Andersson

Köp 199 kr

Århundradena närmaste efter vår tideräknings början präglades av stora förändringar i hela norra Europa. Det romerska rikets uppgång, gradvisa nedgång och slutliga försvinnande påverkade inte bara närområdet till det romerska imperiet utan nästan i lika hög grad så avlägsna områden som Mälardalen.

Under dessa händelserika århundraden anlades det gravfält som idag är känt som gravfältet vid Gödåker i Tensta socken. Det undersöktes i olika omgångar under 1900-talet och fynden därifrån visar att de som begravts där tillhört en eller flera av de ledande släkterna i det dåtida Uppland. De hade tillgång till importerade romerska brons- och glaskärl, guldsmycken, vapen, speciell keramik och annat som markerade deras särställning. Och de har haft omfattande kontakter med sina motsvarigheter i andra delar av Skandinavien och norra Europa vilket gjort att de visat sin status på samma sätt som dem.

Av allt att döma har Gödåker varit ett av Upplands viktigaste centra under den här delen av järnåldern. Dit har också kulten varit knuten och namnet kan tolkas som en åker där hedniska präster utförde kulthandlingar. En källa eller brunn som finns på gravfältet har ända sedan 1600-talet varit känt som en offerkälla.