Svenska landsmål och svenskt folkliv 2001

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2001

Maj Reinhammar (red.)

Köp 195 kr

  • Publicerad 2002
  • Typ Inbunden
  • 153 sidor
  • Svenska

Tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv utkommer med ett nummer om året. Den innehåller artiklar om svenska dialekter och, fast vanligen i något mindre utsträckning, svenskt folkliv. Artiklarna är som regel skrivna på svenska. Varje årgång innehåller också recensioner.

Svenska landsmål och svenskt folkliv grundades redan 1878 av professor J.A. Lundell. Tidskriften utges sedan årgång 120 (1997) av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Äldre årgångar kan inte beställas genom Akademien. I nedanstående förteckning återfinns endast de av Akademien utgivna årgångarna med däri ingående uppsatser.

Innehåll

Bergfors, Erik Olof: Stig Björklund, 1919-2000.

Summary

Bergfors, Erik Olof: Sven Söderström. 1923-2000.

Summary

Bringéus, Nils-Arvid: Uppsalaetnologin i historiskt perspektiv. Reflektioner kring en jubileumsskrift.

Summary: A historical view of ethnology in Uppsala. Reflections on an anniversary publication.

Eaker, Birgit: Svensk dialektgeografisk forskning – historik, nuläge och framtidsperspektiv.

Summary: Swedish dialect geography – past, present and future

Eklund, Gerd: Djurmetaforer och redskap. En granskning av Annika Karlholms doktorsavhandling.

Summary: Animal metaphors and tools. A review of Annika Karlholm’s doctoral thesis.

Elmevik, Lennart: Sv. och no. dial. jåla ’prata strunt, pladdra, jollra’ o. dyl.

Summary: Swedish and Norwegian dialect jåla ‘talk nonsense, babble, prattle’ etc.

Litteratur om svenska dialekter 2000. En krönika sammanställd av Lars-Erik Edlund och Birgit Eaker

Reinhammar, Maj: Själar och pytare. En avhandling om säljaktsterminologi.

Summary: Själar ‘seals’ and pytare ‘seal hunters’. A thesis on seal hunting terminology

Svanberg, Ingvar: Trade in and use of Gentiana purpurea in Sweden.

Summary

Svanberg, Ingvar: Vattenödlorna i svensk folklig tradition. En studie i folklig biologi.

Summary: Newts in Swedish folk tradition. A contribution to folk biology

Sørensen, Viggo: Jysk -de-bøjning. En granskning af Lise Horneman Hansens doktorafhandling.

Summary: The -de conjugation in Jutland dialects. A review of Lise Horneman Hansenss doctoral thesis.

Östling, Per-Anders: Spiritusen i svensk folktradition.

Summary: The ‘spiritus’ in Swedish folk tradition.