Sociala nätverk och fält

Printed book

Out of stock

PDF

 

EPUB

 

Read sample

 

Open Access

 

Sociala nätverk och fält

Håkan Gunneriusson (ed.)

Out of stock

  • Published 2002
  • Isbn 915061553X
  • Type Paperback
  • 163 pages
  • Swedish

Sociala nätverk har som forskningsområde kommit att attrahera alltmer uppmärksamhet under de senaste åren. Begreppet har nämnts såväl i samhälldebatten i stort som i den trängre akademiska diskussionen. Någon konsensus om vad sociala nätverk innebär och har inneburit har långtifrån alltid infunnit sig. Föreliggande bok är tillkommen för att ge en referensram, i forskning och samhälle, till vad sociala nätverk är.

De sociala nätverken har i denna bok satts in i ett socialt rum, för att lättare ge möjlighet att förstå drivkrafterna för de enskilda sociala nätverk som forskaren väljer att analysera. Några exempel på sådana sociala rum, som benämns fält, ges även av författarna. Fem forskare verksamma inom disciplinerna historia, ekonomisk historia och utbildningssociologi har lämnat bidrag till vad som kan ses som en sammanhållen teoretisk ram för vad sociala nätverk är.