Justitiekanslerns rapporter 

Distribueras av eddy.se ab

Rättssäkerheten i brottmål

Rapport från JK:s andra rättssäkerhetsprojekt

Publicerad: 2009
Isbn: 9789185333295
Typ: Häftad
262 sidor

Under åren 2004-2006 bedrevs hos Justitiekanslern ett rättssäkerhetsprojekt med rapporten Felaktigt dömda som det huvudsakliga resultatet. Efter år 2006 har åtskilliga skrivelser inkommit till Justitiekanslern med påståenden om brister i rättssäkerheten. Liknande påståenden har gjorts i den offentliga debatten. På grund härav och på grund av egna observationer beslutade Justitiekanslern att följa upp det tidigare projektet med en förnyad utredning.

Rättssäkerhet i brottmål är Justitiekanslerns uppföljning av det första rättssäkerhetsprojektet. En viktig fråga i detta projekt har varit vilka gränser som bör gälla för tillsynen över domstolarna. Frågan är viktig särskilt mot bakgrund av att domstolarna i en rättsstat som Sverige bör vara helt självständiga i förhållande till den lagstiftande och den verkställande makten.

I projektgruppen har ingått, förutom Göran Lambertz, hovrättsassessorn Peter

Winge, beredningsjuristen Håkan Källgård, beredningsjuristen Tove

Björnheden samt beredningsjuristen Emilia Hermansson. Även

sommarnotarien Victor Hensjö deltog under den första delen av arbetet.

Felaktigt dömda

Rapport från JK:s rättssäkerhetsprojekt

Publicerad: 2006
Isbn: 9789185333134
Typ: Häftad
498 sidor

Justitiekanslerns rättssäkerhetsprojekt

Justitiekanslern startade i maj 2004 ett tillsynsprojekt om rättssäkerheten i brottmål. Bakgrunden var de uppmärksammade resningsärenden som förekommit under senare år. Syftet var att ta reda på om rättssäkerheten är tillräckligt väl tillgodosedd i brottmålsprocessens olika delar, hos polis, åklagare och i domstol.

Undersökningen skulle ta sin utgångspunkt i avslutade brottmål där personer frikänts efter att först ha dömts för brott i dom som vunnit laga kraft. Om undersökningen visade att det finns påtagliga brister i rättssäkerheten, skulle en diskussion föras om hur dessa brister kan åtgärdas.

För genomförandet av arbetet tillsatte Justitiekanslern en projektgrupp. Den skulle ledas av professorn Hans-Gunnar Axberger. I gruppen skulle ingå två medarbetare hos Justitiekanslern, hovrättsassessorerna Feryal Mentes och Karin Palmgren Goohde. Som utredningssekreterare anställdes jur. kand. Jens Västberg.